English

Iechyd a Lles Anifeiliaid Fferm​
Sesiwn 1 - Cyflwyniad i Les Anifeiliaid Fferm​

Mae'r adnodd hwn yn addas i gefnogi cyrsiau Lefel 2 Amaethyddiaeth.

Cyflwyniad​

Mae lles anifeiliaid yn bwysig oherwydd bod:​

 • Cyfrifoldeb moesol gan bobl sy’n gofalu am dda byw i sicrhau bod yr anifeiliaid yn derbyn y gofal priodol.
 • Deddfwriaeth yn ei lle i ddiogelu lles anifeiliaid (yn ôl y gyfraith, rhaid gofalu’n iawn am dda byw).
 • Angen i’r da byw fod yn iach er mwyn iddynt fod yn broffidiol.

Codau Lles Da Byw​

Mae canllawiau penodol yn ymwneud â lles anifeiliaid fferm yng Nghymru a Lloegr. Mae codau lles ar gael ar gyfer gwahanol fathau o dda byw, e.e. defaid, gwartheg a moch, ac ar gyfer gwahanol amgylchiadau fel ocsiynau da byw. ​

 • Ceir gwybodaeth yn y codau lles am y ddeddfwriaeth lles anifeiliaid ddiweddaraf, ac maent hefyd yn esbonio sut i ddehongli’r gyfraith mewn sefyllfaoedd penodol, e.e. faint o le sydd ei angen ar bob anifail. ​
 • Pwy Ddylai Ddarllen y Codau?​

  Dylai pawb sy’n berchen ar dda byw, neu sy’n gyfrifol amdanynt, gydymffurfio â’r safonau a restrir yn y codau hyn. ​

 • Mae modd gweld copïau o’r safonau ar wefannau’r Cynulliad a DEFRA. Caiff y codau eu diweddaru’n rheolaidd, ac maent yn ymwneud â phob agwedd ar gynhyrchu da byw a stocmoniaeth, e.e. iechyd, rheolaeth, bwydo, bridio, cadw da byw dan do, rhagofalon argyfwng.
 • Graphic with text 'The 5 Freedoms'

  Y Pum Rhyddid​

  Rhaid cadw anifeiliaid mewn modd sy’n bodloni anghenion y pum rhyddid. ​

  Y pum rhyddid, a nodir ar ddechrau’r codau lles, yw:​

   1. Rhyddid oddi wrth newyn a syched​.

   2. Rhyddid oddi wrth anghysur​.

   3. Rhyddid oddi wrth boen, anaf neu glwyf​.

   4. Rhyddid i ymddwyn yn normal​.

   5. Rhyddid oddi wrth ofn a phryder​.

  Y Pum Rhyddid

  1. Rhyddid oddi wrth newyn a syched​

  Trwy gael mynediad rhwydd at ddŵr ffres ac at borthiant a fydd yn sicrhau iechyd ac egni llawn.

  Graphic with text 'Freedom from hunger and thirst'

  Y Pum Rhyddid

  2. Rhyddid oddi wrth anghysur​

  Trwy ddarparu amgylchedd priodol gan gynnwys cysgod a lle gorffwys cyffyrddus.

  Graphic with text 'Freedom from Discomfort'

  Y Pum Rhyddid

  3. Rhyddid oddi wrth boen, anaf neu glefyd​

  Trwy’u hatal, neu drwy ddiagnosis a thriniaeth gyflym.​

  Graphic with text 'Freedom from Pain, Injury and Disease'

  Y Pum Rhyddid

  4.Rhyddid i ymddwyn yn normal​

  Trwy ddarparu digon o le, cyfleusterau priodol a chwmni anifeiliaid eraill o’r un rhywogaeth.

  Graphic with text 'Freedom To Express Normal Behaviour'

  Y Pum Rhyddid

  5. Rhyddid oddi wrth ofn a phryder​

  Trwy sicrhau amodau a thriniaeth i osgoi dioddefaint meddyliol.

  Graphic with text 'Freedom from Fear and Distress'

  Stocmoniaeth​

  Er mwyn sicrhau y cedwir da byw yn unol â’r safonau hyn, dylai’r bobl sy’n gofalu am dda byw weithredu fel a ganlyn: ​

  • Cynllunio a rheoli gofalgar a chyfrifol​.
  • Stocmoniaeth fedrus, wybodus a chydwybodol.​
  • Cynllunio amgylcheddol priodol.
  • Trafod a chludo anifeiliaid mewn ffordd ystyriol.
  • Lladd heb boen​.