English

Sefydlu Cnydau
Adran 4 - Maetholion yn y Gwely Hadau

Mae'r adnodd hwn yn addas i gefnogi cyrsiau Amaethyddiaeth Lefel 2.

Cynnwys

Mae’r uned hon ar faetholion yn y gwely hadau yn cynnwys:

 • Sesiwn 1: Prif elfennau ac elfennau hybrin
 • Sesiwn 2: Rheoli lefelau maetholion yn y pridd – gwrtaith organig ac anorganig
 • Sesiwn 3: Calchu
 • image of plant in soil with hand about to drop seeds nearby

  Sesiwn 1 - Prif Elfennau ac Elfennau Hybrin

  Maetholion Planhigion

  Pan gaiff cnydau eu cynaeafu, mae’r maetholion sydd wedi eu hamsugno yn cael eu gwaredu felly mae’n bwysig bod maetholion yn cael eu disodli a’u bod ar gael ar gyfer y cnwd nesaf.

 • Mae modd gwneud hyn drwy ddefnyddio gwrtaith cemegol (anorganig), gwrtaith organig neu dail organig megis tail fferm neu slyri.
 • fertiliser being sprayed

  Grwpiau o Faetholion

  Prif Elfennau:

 • Nitrogen
 • Ffosffad
 • Potasiwm
 • Sylffwr
 • Magnesiwm
 • Calsiwm
 • Sodiwm
 • Grwpiau o Faetholion

  Elfennau Hybrin:

 • Boron
 • Copr
 • Haearn
 • Manganîs
 • Molybdenwm
 • Sinc
 • Cobalt
 • Prif elfennau ar gyfer tyfu cnydau

  Nitrogen

  Caiff y maetholyn hwn ei gyflenwi gan wrtaith a thail organig. Gall ffermwyr ddefnyddio codlysiau, e.e. meillion, pys a ffa fel ffynhonnell rydd o nitrogen gan eu bod yn cynnwys ‘cnepyn o facteria rhizobium’ sy’n sefydlogi nitrogen o’r atmosffer yn y pridd.

  close up of clovers

  Prif elfennau ar gyfer tyfu cnydau

  Nitrogen

  Caiff nitrogen ei gynhyrchu’n naturiol gan facteriwm sy’n dadelfennu sylwedd organig hefyd.

 • Caiff nitrogen ei golli o’r pridd wrth i fath arall o facteria ei ddadnitreiddio.
 • Yn ogystal, caiff nitrogen ei golli drwy drwytholchi, pan gaiff ei olchi ymaith gan y dŵr.
 • close up of bacteria

  Prif elfennau ar gyfer tyfu cnydau

  Ffosfad

  Caiff y maetholyn hwn ei gyflenwi gan wrtaith a sylwedd organig o dail neu weddillion planhigion.

 • Gall y planhigyn ddefnyddio gwrtaith ffosffad toddadwy, e.e. gwrtaith anorganig yn syth, ond mae’n rhaid i facteria ac asid gwan yn y pridd dorri gwrtaith ffosffad annhoddadwy cyn y gellir ei ddefnyddio.
 • tractor with fertiliser attachment

  Prif elfennau ar gyfer tyfu cnydau

  Potasiwm

  Caiff y maetholyn hwn ei gyflenwi gan wrtaith, tail a gweddillion planhigion.

 • Mewn rhai ardaloedd, caiff potasiwm ei ryddhau i’r pridd wrth i’r graig oddi tano fwyneiddio.
 • manure on field

  Prif elfennau ar gyfer tyfu cnydau

  Sylffwr

  Caiff y maetholyn hwn ei gyflenwi gan wrtaith, tail a glaw (glaw asid).

 • Mae’r lleihad yn y llygredd a ddaw o bwerdai sy’n llosgi glo wedi golygu nad yw glaw bellach yn gyflenwad dibynadwy o sylffwr, ac o ganlyniad, caiff mwy o wrtaith sylffwr ei ddefnyddio erbyn hyn.
 • Yr anghenion o ran maetholion a’r effaith ar blanhigion a phridd

  Maethlon mewn planhigion Cnydau sydd fwyaf tebygol o ddioddef o’i ddiffyg Amodau lle y bydd diffyg yn debygol Symptomau’r diffyg Effaith ar dwf Effaith gormodoedd o’r maetholyn
  Nitrogen Pob cnwd heblaw am godlysiau Pob math o bridd heblaw am fawn, os yw’r sylwedd organig yn isel ac yn dilyn grawnfwydydd didor Planhigyn tenau a gwan, dail melyn, diffyg cadeiriau Cyflymu twf, gwella ansawdd, annog meillion ar dir glas Grawnfwydydd gorweddol, oedi cyn aeddfedu, tueddol o ddioddef o afiechydon ac o’r rhew, lleihau’r lefelau siwgr a startsh
  Ffosfforws Cnydau gwraidd a meillion Pridd cleiog, ardaloedd lle ceir tipyn o law a thir glas gwael Tebyg i nitrogen heblaw bod y dail yn bŵl a chanddynt arlliw porffor neu wyrdd Cynnydd ym maint y dail, cyfradd a chynnyrch, yn troi dail yn wyrdd tywyll Achosi i gwned aeddfedu’n rhy gynnar, ac felly’n lleihau’r cynnyrch
  Potasiwm Cnydau gwraidd a meillion Pridd tywodlyd, tir glas sydd wedi ei dorri dro ar ôl tro ar gyfer silwair neu wedi ei lasfwydo Methu â thyfu’n ddigonol, blaen ac ochr dail yn marw Medru gwrthsefyll afiechydon a rhew yn well, gwella answadd Gall oedi wrth aeddfedu achosi diffyg magnesiwm, a dera’r borfa mewn gwartheg
  Magnesiwm Grawnfwydydd, tatws, betys siwgr, pys, ffa, cêl Pridd tywodlyd ysgafn Smotiau’n ymddangos ar y dail Cynhyrchu cloroffyl a gwella’r modd y caiff potasiwm ei ddefnyddio Annhebygol o ddigwydd
  Sylffwr Y mwyafrif o gnydau Pridd tywodlyd, os oes diffyg sylwedd organig yn y pridd ac os caiff ei gnydio’n ddwys Tebyg i ddiffyg nitrogen Gwneud nitrogen yn fwy effeithlon Annhebygol o ddigwydd

  Elfennau Hybrin

  Mae elfennau hybrin yn fwynau sydd eu hangen ar gnydau mewn symiau bychain er mwyn iddynt dyfu’n iach. Yr elfennau hybrin sydd fwyaf diffygiol gan amlaf yw:

 • Manganîs - Yn ddiffygiol yn aml iawn mewn cnydau maes, sy’n gysylltiedig â lefelau pH uchel a lefelau uchel o sylwedd organig, ac mae’r ddau yn cloi manganîs yn y pridd.
 • Boron - Gwelir diffyg gan amlaf mewn cnydau gwraidd a betys siwgr.
 • Copr - Mae diffyg yn broblem mewn pridd mawnog a phridd tywodlyd ysgafn iawn ac mewn pridd tenau, organig a sialcog.
 • Yr angen am elfennau hybrin

  Mae’r angen am elfennau hybrin yn fwyaf tebygol mewn:

 • Pridd ffrwythlon.
 • Pridd lle mae lefelau pH yn isel neu uchel ac mae sylwedd organig uchel iawn yn y pridd yn golygu nad yw’r elfennau hybrin ar gael.
 • Tir sydd wedi ei ffermio’n ddwys lle caiff symiau sylweddol o’r elfennau hybrin eu codi gan gnydau.
 • Lle na chaiff tail megis tail fferm a slyri ei ddefnyddio er mwyn ailgylchu elfennau hybrin.
 • image of wheat

  Cynnal Dadansoddiad Cemegol

  Mae cynnal dadansoddiad cemegol o’r pridd yn bwysig cyn defnyddio elfennau hybrin.

 • Mae hyn yn dangos pa elfennau hybrin sy’n ddiffygiol ac yn y pen draw, mae’n arbed costau.
 • Gall nifer o ffactorau fod wrth wraidd cnydau sy’n cael trafferth tyfu, megis draenio gwael, sychder, rhew, niwed mecanyddol, neu afiechyd firaol neu ffwngaidd.
 • image of leafy crops in field

  Defnyddio Elfennau Hybrid

  Gall defnyddio gormod o elfennau hybrin ddifrodi neu hyd yn oed ladd y cnwd. Ceir gwahanol ffurfiau ar elfennau hybrin y gellir eu defnyddio ar y tir, e.e:

 • Celadau, sef cymhlygau’r elfen hybrin sy’n toddi yn y dŵr.
 • Chwistrellwyr dail, a ddefnyddir weithiau fel ychwanegyn gyda gwrtaith cyfansawdd.
 • ‘Ffritiau’, sef gwydr sy’n cynnwys yr elfen, a dorrir yn ronynnau bychain ac a wasgerir ar y pridd.
 • Dulliau defnyddio elfennau hybrid

  Chwistrellwyr dail

  image of tractor spraying in field

  Ffritiau

  F∙T∙E", sy’n cael ei gynhyrchu drwy ffritio 6 elfen (manganîs, boron, haearn, sinc, copr a molybdenwm).

 • Mae F∙T∙E yn sylwedd sy’n gyfeillgar i’r amgylchedd. Mae’n cael ei ystyried yn microfaethyn gwydrog a chyfansawdd sydd yn hydoddi’n araf ar gyfer amsugno yn ystod y tymor tyfu cnydau.
 • 2 - Cynnal Lefelau Maetholion yn y Pridd

  Cynnal Lefelau Maetholion yn y Pridd


  Tail

  Caiff tail ei ddefnyddio ar dir amaethyddol fel modd o gael gwared â gwastraff anifeiliaid sydd wedi cronni yn ystod eu cyfnod dan do. Mae hefyd yn fanteisiol gan ei fod yn cyflenwi’r tir â sylwedd organig ac mae’n ffynhonnell rad o faeth, megis Nitrogen (N), Ffosffad (P), Potasiwm (K) a Sylffwr (S).

  manure in field

  Tail Fferm

  Fel arfer mae’n cynnwys gwasarn megis gwellt, felly mae ganddo lefelau uchel o Gynnwys Sych (CS) a sylwedd organig (SO). Dyma isgynnyrch gwartheg godro, gwartheg bîff, defaid, moch a dofednod a gedwir dan do.

  manure in field

  Slyri​

  Cymysgedd o wrin a thail â lefel isel o Sylwedd Sych, sy’n peri iddo fod yn fwy hylifol. Dyma isgynnyrch moch a gwartheg a gedwir mewn ciwbiclau neu ar slatiau lle na chaiff y gwasarn ei gymysgu â thail. Dyma gynnyrch gwartheg godro a borthir â silwair a chanddo lefelau isel o Sylwedd Sych.

  tractor spreading slurry

  Dŵr Budr

  Dŵr a ddefnyddir i olchi mannau lle mae anifeiliaid wedi gollwng gwastraff.

 • Dyma isgynnyrch gwartheg godro yn bennaf, e.e. ar ôl golchi’r parlwr, ac fel arfer, caiff ei storio a’i ddefnyddio ar y tir wedi ei gymysgu â slyri.
 • image of cows in parlour washing

  Cynnwys Maetholion

  Mae’r maetholion sydd wedi eu cynnwys mewn gwahanol fathau o dail yn amrywio yn ôl pa fath o anifail ydyw, diet a dull storio, e.e. mae gwartheg godro a borthir â diet yn llawn protein yn cynhyrchu tail a chanddo lefelau uwch o N o’u cymharu â thail gwartheg bîff.

 • Mae dofednod yn cynhyrchu tail a chanddo lefelau uchel iawn o N.
 • Symiau gwahanol fathau o faetholion a gynhyrchir gan anifeiliaid yn ystod eu cyfnod dan do (Ioan Rhys Williams)

  Da byw Pwysau’r corff (kg) Cyfnod dan do (diwrnod y flwyddyn) Carthion pur (m3 neu dunelli) Nitrogen (kg) Ffosffad (kg) Potash (kg)
  Gwartheg godro 550 183 9.6 48 19 48
  Gwartheg biff 400 240 6.2 31 12 31
  Moch 200 365 4 20 20 16
  Dofednod (1000 o ieir) 2200 365 41 660 545 360
  Defaid 65 30 0.1 0.8 0.2 0.4

  Peryglon Amgylcheddol

  Ceir dau berygl amgylcheddol sy’n gysylltiedig â defnyddio tail:

  1. Llygru Dŵr

 • Mae hyn yn digwydd os yw’r tail wedi ei storio’n wael neu fod trefn wael o wasgaru tail ar gaeau.
 • Mae galw gwrteithiau am ocsigen biocemegol yn uchel, ac mae hyn yn disbyddu dŵr o ocsigen os bydd yn llifo i afonydd a dyfrffosydd. Bydd yn amddifadu bywyd y dŵr, megis planhigion a physgod, o ocsigen.
 • water storage

  Peryglon Amgylcheddol

  Ceir dau berygl amgylcheddol sy’n gysylltiedig â defnyddio tail:

  2. Amonia a Llygredd Arogl

 • Mae adeiladau fferm a gweithdrefnau gwasgaru yn ffynonellau o amonia a llygredd arogl.
 • Mae tail yn rhyddhau amonia i’r atmosffer sy’n medru achosi asideiddio ac sy’n cyfoethogi nitrogen, sy’n arwain at leihad mewn amrywiaeth o ran rhywogaethau.
 • Mae llygredd arogl yn achosi niwsans i’r cyhoedd.
 • farm building

  Gwrtaith Anorganig

  Dyma wrtaith cemegol y gellir ei brynu a’i ddefnyddio ar y tir er mwyn cynyddu’r maetholion sydd ar gael.

 • Gellir eu prynu fel ‘gwrteithiau un cynhwysyn’ (‘straights’) neu ‘wrteithiau cyfansawdd’ (‘compounds’).
 • bags of Nitram

  Gwrteithiau un cynhwysyn

  Mae gan y rhain un prif gynhwysyn cemegol, felly pan gânt eu defnyddio, ni fyddant ond yn cyflenwi’r maetholyn penodol hwnnw.

  Gwrteithiau Cyfansawdd

  Mae angen mwy nag un o’r tri phrif faetholyn (N, P a K) ar nifer o gnydau, felly mae’n gyfleus i ddefnyddio’r holl faetholion ar yr un pryd. At y diben hwn, mae cynhyrchwyr wedi creu ystod o wrtaith cyfansawdd, sef nifer o faetholion mewn un gwrtaith.

  Gwrteithiau Cyfansawdd

  Mae gwrtaith cyfansawdd yn ddrutach na gwrteithiau un cynhwysyn ond gellir cyfiawnhau’r gost ychwanegol os oes angen mwy nag un maetholyn, oherwydd y byddai’n ddrutach i’w wasgaru a’i gymysgu ac yn anodd ei wasgaru’n effeithiol.

  compound fertiliser on back of tractor

  Cyfansoddiad Gwrtaith Cyfansawdd

  Caiff cyfansoddiad gwrtaith cyfansawdd ei nodi yn nhermau cymhareb N:P:K.

 • Mae’r tabl isod yn dangos enghreifftiau o’r tri math o wrtaith cyfansawdd.
 • Cyfansawdd Cynnwys Defnydd
  20:10:10 N gan mwyaf a swm cyfartal o P a K Gwrtaith at ddibenion cyffredinol
  25:0:15 N gan mwyaf, dim P ac ychydig o K Defnyddir ar adladd porfa
  0:15:15 Dim N ond swm cyfartal o P a K Defnyddir mewn gwely hadau grawnfwydydd

  Mathau o Wrtaith

  Gellir cael gwrtaith yn y Deyrnas Unedig naill ai ar ffurf solid neu hylif:

  Solidau

  Mae manteision gwrtaith solid fel a ganlyn:

 • Cyfansoddiad uchel o faeth yn y deunydd, gan leihau costau cludiant a storio.
 • Hawdd i’w drin e.e. bagiau 50kg neu fagiau 1 dunnell (gyda ffyrc ar y tractor).
 • Hawdd i’w storio, caniatáu ffermwr i brynu mewn swmp.
 • solid blue fertiliser pellets

  Gwrtaith Solid

  Ceir gwahanol ffurfiau ar wrtaith solid:

  1. Powdr

 • Mae’n rhaid i rai mathau o wrtaith fod ar ffurf powdr er mwyn sicrhau bod y deunydd yn gweithio yn y pridd.
 • Gall fod yn anodd ei wasgaru’n gyson ar y pridd.
 • powder solid fertiliser being layed

  Mathau o Wrtaith Solid

  2. Gronynnau

 • Maent yn torri yn gyflym er mwyn rhydau’r maetholion.
 • Bydd eu maint a’u hansawdd yn cael effaith ar y gyfradd a’r lled hau.
 • 3. Priliau

 • Tebyg i ronynnau ond mae ganddynt arwyneb llyfn ac maent yn llifo’n haws.
 • 4. Tameidiau

 • Fe’u cynhyrchir drwy falu deunydd solid yn fras, maent yn ymddwyn mewn modd tebyg iawn i ronynnau.
 • Gwrtaith Hylif

  Mae’n rhaid i rai mathau o wrtaith fod ar ffurf hylif gan nad ydynt yn bodoli ar ffurf solid, e.e. wrea. Ychydig iawn o gyfran yn y farchnad sydd gan wrtaith hylifol. Dyma rai o’i nodweddion:

 • Hawdd i’w drin oherwydd y gellir ei bwmpio i mewn ac allan o storfeydd a’i wasgaru gyda chwistrellwyr, ond mae’n rhaid cael tanciau storio sy’n medru bod yn ddrud.
 • Crynodiad cymharol fach o faetholion.
 • Mae modd ei gymysgu gyda chwynladdwr er mwyn lleihau’r costau gwasgaru.
 • Gwrtaith Organig

  Daw gwrtaith organig o ddeunydd planhigion neu anifeiliaid.

  Manteision Gwrtaith Organig

  Nid yw’n toddi’n syth mewn dŵr, felly ni chaiff ei drwytholchi mor hawdd â gwrtaith anorganig.

  Mae’n rhaid iddo ddadelfennu er mwyn iddo fod yn doddadwy felly mae’n ffynhonnell o faetholion i blanhigion a ryddheir yn araf.

  Yn annhebyg i wrtaith anorganig, gellir ei ddefnyddio’n helaeth heb niweidio gwreiddiau neu ddail sy’n egino.

  Gall annog gweithgaredd microbau.

  tramlines in wheat field

  Ffynonellau maetholion organig

  Maetholyn Ffynhonnell
  Nitrogen (N) Gwaed
  Carn a chorn
  Tail wedi ei gompostio
  Gwastraff planhigion
  Brethyn gwael (gwastraff gwlân)
  Ffosffad (P) Cig ac asgwrn
  Ffosffad craig
  Slag basig
  Potasiwm Potash craig
  Siâl Adwlaraidd
  Sylfinit
  Lludw pren
  Calciwm (Ca) and Magnesiwm (Mg) Halwynau Epsom
  Craig fagnesiwm galchaidd
  Sialc a chalchfaen wedi ei malu
  Gwymon calcheiddiedig
  Sylffwr (S) Fflŵr sylffwr
  Sylffad potasiwm
  Elfennau hybrin Gwymon hylifol a sych

  Trafod a Storio Gwrtaith

  Gellir prynu gwrtaith anorganig solid mewn bagiau o wahanol feintiau ee 600kg.

 • Mae gan y bagiau mawrion fachyn ar y top fel y gellir eu llwytho i wasgarwyr yn rhwydd ond maent yn anodd eu pentyrru.
 • Gellir hefyd brynu gwrtaith ar ffurf hylif. Mae’n hollbwysig bod pob math o wrtaith yn cael ei drafod a’i storio’n gywir, a hynny am resymau amgylcheddol ac iechyd a diogelwch yn ogystal â lleihau gwastraff.
 • Gwrtaith Solid

  Storfeydd Parhaol

 • Dylech ei gadw yn ddigon pell o wres er mwyn lleihau’r perygl o dân.
 • Dylech osgoi ei storio y tu allan am ormod o amser, ond os nad oes modd osgoi hyn, sicrhewch y caiff ei amddiffyn rhag y glaw a golau’r haul gyda deunydd lapio a haenen allanol.
 • Cadwch y mannau storio’n lân ac yn rhydd o gnofilod.
 • Ysgubwch unrhyw wrtaith sydd wedi gollwng o’r cwdyn a’i waredu mewn pydew slyri neu ei wasgaru’n denau ar gnydau sy’n tyfu.
 • Peidiwch â defnyddio blawd llif i’w amsugno.
 • fertilisers being storaged

  Sesiwn 3 - Calchu

  Calchu​

  Caiff y raddfa pH ei defnyddio i fesur asidrwydd neu alcalinedd pridd. Mae pH 7 yn niwtral, ac mae gwerth pH sy’n is na 7 yn asidig ac mae gwerthoedd pH sy’n uwch na 7 yn alcalïaidd.

 • Yn ddelfrydol, bydd bacteria a chnydau’n tyfu ar lefel pH 6.3-6.8.
 • grass

  Trwytholchi

  Mae trwytholchi sylweddol pan fydd llawer o law yn creu pridd asidig (sur), lle na fydd cnydau’n tyfu’n foddhaol.

 • Mae pridd calchog yn naturiol yn alcalïaidd ac mae pridd mawnog yn naturiol asidig.
 • rain landing on ground

  Lefel pH Tir Amaeth

  Mae gan y mwyafrif o briddoedd lefel pH rhwng 4.5 a 8. Bydd cadw’r lefel pH delfrydol, sef 6.5, yn gwneud y gorau’r o’r maetholion a geir yn y pridd.

 • Lle ceir tueddiad i bridd droi’n asidig, caiff calch sy’n cynnwys calsiwm carbonad ei ddefnyddio er mwyn niwtraleiddio’r asidedd.
 • tractor churning soil

  Sut caiff calch ei waredu o’r pridd?

  Bydd y pridd yn gwaredu calch drwy:

 • Ddraenio - Gwaredu drwy’r dŵr sy’n gadael.
 • Gwrtaith a thail – Mae sylffad ac amonia’n gwaredu’r calsiwm carbonad o’r pridd.
 • Cnydau – e.e. caiff 7kg o galsiwm carbonad ei golli gyda phob tunnel o wellt.
 • Stoc - e.e mae bustach 500kg yn gwaredu 16kg o galsiwm carbonad o’i esgyrn, ac mae 18kg o galsiwm carbonad yn gadael y fferm gyda phob 5000 litr o laeth.
 • wheat field

  Arwyddion bod angen calch ar y pridd

 • Cnydau’n methu mewn mannau, yn enwedig y rheiny sy’n sensitif i asid, megis barlys a betys siwgr.
 • Ar dir glas, porfeydd gwael yn ymddangos, megis maeswelltydd a mat o lystyfiant sydd heb bydru.
 • Ar dir âr, mae chwyn megis suran yr ŷd a throellig yn gyffredin.
 • Dadansoddiad pridd yn dangos pH < 6.5
 • wheat in field

  Prif Fanteision Calchu

 • Bod rhagor o faetholion planhigion eraill ar gael (gall calchu'n ormodol waredu rhai maetholion).
 • Mae’n niwtraleiddio’r asidedd.
 • Mae’n cyflenwi calsiwm ar gyfer maeth planhigion.
 • Mae’n gwella adeiladwaith y pridd.
 • wheat

  Y pH Delfrydol ar Gyfer Cnydau

  Mae lefel pH gywir neu ddelfrydol yn dibynnu ar y math o bridd a’r cnwd a fydd yn cael ei dyfu. Mae gofynion tir glas yn llai na gofynion cnydau âr.

  tractor with fertiliser

  Tabl yn dangos y lefelau pH isaf sydd eu hangen ar gnydau (Ioan Rhys Williams)

  Cnwd Lefel pH isaf
  Barlys, betys siwgr, ffa, pys a maglus/lwsérn 6.5
  India-corn, rêp had olew, ceirch, gweninth, bresych a moron 6.0
  Tatws a rhyg 5.5
  Ryegrass and pheiswellt 5.0

  Gofynion Calchu

  Mae cyfanswm y calch sydd ei angen ar y tir er mwyn newid y pH i’w lefel delfrydol yn ddibynnol ar:

 • pH delfrydol y cnwd sydd i’w dyfu.
 • Ansawdd y pridd.
 • Y sylwedd organig sydd ar gael.
 • Lefel bresennol y pH.
 • crops in field

  Argymhellion calchu ar gyfer cnydau âr a chnydau porfa (MAFF)

  pH y pridd Pridd tywodlyd a lomog Lomau tywodlyd a lomau silt Lomau clai a chlai Pridd organig Pridd mawnog
  Âr Porfa Âr Porfa Âr Porfa Âr Porfa Âr Porfa
  6.2 3 0 4 0 4 0 0 0 0 0
  6.0 4 0 5 0 6 0 4 0 0 0
  5.5 7 3 8 4 10 4 9 3 8 0
  5.0 10 5 12 6 14 17 14 7 16 16

  https://ahdb.org.uk/knowledge-library/liming-for-a-grassland-reseed