English

Sefydlu Cnydau
Adran 5 - Plannu Cnydau

Mae'r adnodd hwn yn addas i gefnogi cyrsiau Amaethyddiaeth Lefel 2.

Cynnwys

Mae’r uned hon ar blannu cnydau yn cynnwys:

 • Sesiwn 1 - Plannu a chofnodi gan gynnwys dewis y math cywir o hadau.
 • Sesiwn 2 - Offer plannu yn cynnwys gwasgarwyr, driliau a phlanwyr.
 • Sesiwn 3 - Gofynion hau grawnfwydydd, India-Corn porthi a thatws.
 • tractor with planting equipment on a field

  Sesiwn 1 - Plannu a Chofnodi gan Gynnwys Dewis y Math Cywir o Hadau

  Plannu Cnydau - Plannu a Chofnodi

  Cyn plannu cnwd, dylid asesu pa mor hyfyw fydd y fenter, a hynny fel rhan o’r cynllun busnes cyffredinol. Mae’n bwysig asesu a rhagweld:

 • Llafur.
 • Offer.
 • Gofynion mewnbwn.
 • tractor with planting equipment on a field

  Rheolaeth Effeithiol o’r Fenter

  Dylid seilio rheolaeth effeithiol o’r fenter ar gofnodi nodweddion y cae, dyddiadau’r gweithrediadau a mewnbynnau’n effeithiol. Mae’r manteision yn cynnwys:

 • Amseru gweithrediadau’n effeithiol.
 • Olrheiniadwyedd ar gyfer cynlluniau sicrhau ansawdd,codau ymddygiad a deddfwriaeth.
 • Fe’i defnyddir er mwyn cyfeirio ato yn y dyfodol.
 • image of hand holding wheat

  Dewis y Math Cywir o Hadau

  Ceir sawl math o hadau ar gyfer pob cnwd, ac mae gan bob un ohonynt eu nodweddion eu hunain. Mae rhai nodweddion yn bwysicach i un cnwd na’r llall.

  bag of seeds

  Dewis y Math Cywir o Hadau

  Mae amrywiaeth hadau yn helpu:

 • Ansawdd.
 • Y gallu i wrthsefyll afiechydon.
 • Amser aeddfedu.
 • Maint y cnwd.
 • image of hand holding corn

  Dewis Mathau

  Pan fydd cynhyrchwyr yn dewis mathau, mae’n rhaid iddynt asesu eu cryfderau a’u gwendidau ac ystyried ffactorau pwysig, megis:

 • Marchnad neu ddefnydd targed.
 • Rhanbarth lle y’u tyfir, h.y. hinsawdd.
 • Math o bridd.
 • System ffermio.
 • Hanes y cae, h.y. pla, afiechydon a phroblemau gyda chwyn.
 • rapeseed crops

  Sesiwn 2 - Offer Plannu

  Offer Plannu

  Mae ystod eang o gnydau yn cael eu tyfu yn y Deyrnas Unedig, ac mae gan bob un ohonynt eu nodweddion a’u gofynion eu hunain.

 • Ceir ystod o offer hau a phlannu er mwyn bodloni anghenion plannu a hau pob math o gnydau.
 • tractor in field with planting equipment

  Mathau o offer plannu

  Gellir categoreiddio’r offer hwn yn dri gwahanol fath:

 • Gwasgarwyr
 • Driliau
 • Planwyr
 • tractor in field shaping field with equipment

  Offer Plannu

  Mae’n rhaid i’r offer gael:

 • Dyfais ar gyfer mesur yn gywir er mwyn sicrhau y ceir y boblogaeth blanhigion sydd ei hangen.
 • Y gallu i hau’r hadau/planhigyn mewn pridd sy’n amrywio o ran amodau.
 • Y gallu i drafod planhigion/hadau o wahanol faint.
 • Dull o sicrhau cyfraddau hau y gellir eu newid yn rhwydd sy’n addas ar gyfer pob math o gnydau.
 • Dull o sicrhau dyfnder unffurf ar gyfer hau/plannu.
 • Cynhwysydd sy’n ddigon o faint i gynnal yr allbwn.
 • tractor with equipment breaking up soil

  Gwasgarwyr

  Gellir gwasgaru hadau ar dir sydd wedi ei drin gan ddefnyddio gwasgarwr. Mae’r hadau’n llifo o gynhwysydd drwy ddyfais fesur i fecanwaith sy’n cael ei yrru gan PTO sy’n cynnwys disgiau sengl neu ddwbl neu big sy’n siglo. Caiff yr hadau eu taflu o’r cefn ac i’r naill ochr o’r gwasgarwr. Mae gwasgarwyr yn fwyaf addas pan na fydd bod yn fanwl gywir o’r pwys mwyaf, e.e. hau hadau porfa.

  Gwasgaru Hadau

  Er mwyn sicrhau’r canlyniadau gorau, dylid gwasgaru’r hadau ar bridd gweddol laith sydd wedi ei drin ac wedi ei rolio mewn rhesi fel bod yr hadau’n syrthio i mewn i’r cwysi a wnaed gan y rholer. Gellir gorchuddio’r hadau gydag og ysgafn, og gadwyn, neu gellir eu rholio. Wrth wasgaru hadau grawn, dylid cynyddu’r gyfradd hau 5-10% am na ellir sicrhau’r dyfnder hau priodol bob tro.

  stock photo of broadcaster

  Driliau

  Mae driliau’n gallu hau hadau o wahanol faint, o hadau porfa bychain i ffa mawrion. Fe’u datblygwyd er mwyn bodloni anghenion gwahanol fathau o gnydau. Mae pedwar prif fath o ddriliau:

 • Driliau sy’n hau hadau yn unig.
 • Driliau sy’n hau hadau a gwrtaith.
 • Driliau sy’n hau hadau a gwrtaith ac sydd hefyd yn trin y tir.
 • Driliau sy’n hau hadau yn uniongyrchol i dir sydd heb ei drin.
 • Driliau sy’n hau hadau yn unig

  tractor with drill

  Driliau sy’n hau hadau a gwrtaith

  tractor with seed and fertiliser equipment

  Driliau sy’n hau hadau a gwrtaith ac sydd hefyd yn trin y tir

  tractor with equipment

  Driliau sy’n hau hadau yn uniongyrchol i dir sydd heb ei drin

  tractor with equipment

  Cydrannau’r dril

  Dyma brif gydrannau’r dril:

 • Cynhwysydd hadau – lle caiff yr hadau eu cludo ar y peiriant.
 • Dyfais mesur hadau – yn rheoli lle caiff yr hadau eu rhoi.
 • Cwlltwr – mae’n creu rhych fach er mwyn agor y pridd, yn rhoi’r hadau ynddi ac yn eu gorchuddio â phridd.
 • drill

  Dril Cwymp-Borthedig

  Mae gan y math hwn o ddril gynhwysydd sydd gyn lleted â’r peiriant a chanddo ddyfais fesur ar waelod y cynhwysydd ar gyfer pob rhes o hadau. Mae gan bob dyfais fesur rholer stydennog neu rychiog sy’n cylchdroi dan y cynhwysydd, yn casglu hedyn, yn ei drosglwyddo i’r tiwb hadau, yna mae’r hedyn yn syrthio i’r cwlltwr sy’n ei osod yn y pridd.

  gravity fed drill

  Dril Niwmatig

  Mae gan y math hwn o ddril gynhwysydd canolog. Caiff yr hadau eu mesur oddi tano ac yna cânt eu chwythu gan ffan drwy’r tiwbiau i’r cwllter. Dyma fanteision y dril niwmatig o’i gymharu â’r dril cwymp-borthedig:

 • Mae’n haws llenwi’r cynhwysydd â hadau, yn enwedig pan ddefnyddir bagiau un dunnell.
 • Gellir plygu ffrâm y peiriant er mwyn ei gludo.
 • Gweithio’n gyflymach.
 • Llwybrau mewn cae cnydau

  Yn ddelfrydol, dylai driliau blannu’r holl hadau ar yr un dyfnder a dylid eu hamgylchynu â phridd cadarn, llaith a chynnes. Cynlluniwyd y cylltyrau i wneud hyn. Ceir gwahanol fathau o gylltyrau sy’n addas ar gyfer gwahanol fathau o bridd ac amodau.

  Os oes angen, gellir cau rhesi unigol y dril ar waelod y cynhwysydd. Mae hyn yn arbennig o ddefnyddiol pan grëir ‘llwybrau’, sef traciau ar hyd y cae heb blanhigion. Bydd modd wedyn i chwistrellwyr a pheiriannau gwrteithio ddefnyddio’r llwybrau hyn heb ddifrodi planhigion ac er mwyn iddynt gyrraedd y mannau iawn.

  Llwybrau mewn cae cnydau

  tramlines

  Planwyr

  Lle tyfir cnydau fel planhigion unigol, gwahanedig, mae’n rhaid plannu hadau yn unigol yn hytrach na mewn llif.

 • Mae’r peiriannau sydd ar gael ar gyfer y broses hon yn amrywio, yn bennaf oherwydd maint y deunydd sydd yn rhaid ei blannu. Gellir hau hadau unigol gyda hadwr trachywir, ond mae’n rhaid cael peiriannau arbenigol ar gyfer deunydd mwy, megis tatws.
 • planter

  Hadwr Trachywir (Precision Seeder)

  Gellir hau hadau unigol yn gywir drwy ddefnyddio dyfais mesur celloedd ar y plannwr. Mae’r hadau a ddefnyddir yn cael eu graddoli fel eu bod o’r un maint a phwysau.

 • Mae olwyn neu wregys gyda chelloedd (tyllau neu fylchau) ar ei chamog allanol, sydd yr un maint â’r hadau sydd i’w plannu, yn pasio dan y cynhwysydd, yn syrthio gyda grym disgyrchiant i’r gell ac yna’n syrthio oddi ar yr olwyn i’r ddaear ac fe’i gorchuddir gan haenen o bridd.
 • precision seeder

  Hadwr Trachywir

  Yn debyg i’r driliau cwymp-borthedig, mae gan yr hadwr trachywir nifer o unedau o resi unigol, ac mae gan bob un ei chynhwysydd ei hun. Gellir addasu lled y rhes.

  precision drill

  Plannwr Tatws

  Pan gaiff gwely tatws had ei gynhyrchu, mae’n rhaid gosod y tatws had (cloron) yn y gwrymiau. Mae’n rhaid gwneud hyn yn ofalus iawn er mwyn osgoi difrod, yn enwedig os yw’r hedyn wedi egino’n artiffisial drwy ei storio mewn man tywyll.

  potato field

  Plannwr Tatws

  Mae’n rhaid i blannwr tatws fedru ymdopi â swm sylweddol o hadau. Mae oddeutu 40,000 cloronen yn dderbyniol er mwyn arbed yr amser o orfod ail-lenwi.

 • Mae planwyr mwy soffistigedig, sy’n arbed llafur, yn awtomatig.
 • potato planter on field

  Plannwr Tatws

  Caiff cloron eu casglu o’r cynhwysydd gan res o gwpanau sydd wedi eu gosod ar wregys a chânt eu cludo i slot yng ngwrym y pridd a grëwyd gan agorwr pridd siâp v. Caiff y gwrym ei ffurfio unwaith yn rhagor a chaiff y cloron eu gorchuddio gan set o ystyllod pridd.

 • Er mwyn sicrhau y ceir bylchau unffurf, mae’n rhaid i’r cloron gael eu rhyddhau’n gyson. Gall effeithiolrwydd y broses ddibynnu ar raddoli cywir fel bod yr holl gloron o’r un maint a’u bod mor fawr â’r cwpanau.
 • close up of potato planter working

  Planwyr Dwy Res

  Planwyr dwy res yw’r rhai safonol ond mae planwyr pedair rhes ar gael.

  two row potato planter on field

  Sesiwn 3 - Gofynion hau grawnfwydydd, India-Corn porthi a thatws

  Gofynion Hau

  Er mwyn sefydlu a chnydio yn llwyddiannus, mae’n rhaid hau hadau ar y gyfradd a’r dyfnder cywir a chael dwysedd effeithlon.

  Mae’n rhaid i’r amodau fod yn ffafriol, felly mae amseru hefyd yn bwysig. Mae’r ffactorau hyn yn amrywio yn ôl y math o gnwd a dyfir.

  tractor sowing field

  Grawnfwyd y Gwanwyn

  Dyddiad hau

 • Mae dechrau arni’n gynnar yn hynod fanteisiol er mwyn annog tymor tyfu hwy a sicrhau rhagor o gynnyrch, ond weithiau ni fydd yr amodau’n caniatáu hyn.
 • Mae hau yn gynnar yn fwy tebygol ar bridd ysgafn gan fod modd gweithio arno’n gynnar yn y flwyddyn. Mae sefydlu’n gynnar yn fanteisiol ar bridd o’r fath er mwyn gwrthsefyll y sychder a allai fod yn broblem iddo yn hwyrach yn y flwyddyn.
 • Mae ffermydd sydd â phridd trwm yn ei chael yn anodd cynhyrchu gwely hadau cynnar, felly maent fel rheol yn osgoi grawnfwydydd y gwanwyn.
 • Hau hydrefol grawnfwyd y gwanwyn

  Mae aredig tir trwm yn yr hydref yn hanfodol er mwyn galluogi’r tywydd gaeafol i gynhyrchu ‘rhew y gaeaf’. Gall amseru grawnfwydydd y gaeaf fod yn anodd o ganlyniad i amodau egino gwael os cânt eu hau yn rhy gynnar (gwlyb ac oer) neu’n rhy hwyr (gwelyau hadau sych a gwael).

  ploughed field

  Poblogaeth grawnfwyd y gwanwyn

  Poblogaeth

 • Ychydig o amser sydd gan rawnfwydydd y gwanwyn i ddatblygu cadeiriau cryfion. Er mwyn gwneud yn iawn am hyn, mae’n rhaid hau’r hadau’n agos i’w gilydd.​
 • Cyfradd hau

  Caiff y gyfradd hau (kg hadau i bob hectar) ei phennu gan dri factor:

 • Y boblogaeth blanhigion y dymunir ei chael
 • Pwysau’r hadau (pwysau i bob 1000 gronyn)
 • Y ganran sefydlu ddisgwyliedig
 • close up of grass

  Canran Sefydlu Disgwyliedig

  O’r holl ffactorau hyn, y ganran sefydlu ddisgwyliedig sydd fwyaf anodd ei phennu o ganlyniad i’r ffactorau allanol sy’n effeithio arni, megis:

 • Y math o bridd
 • Y tywydd
 • Dylai’r ffermwr ddefnyddio ei wybodaeth, ei brofiad a hanes cae penodol er mwyn amcangyfrif y ganran sefydlu ddisgwyliedig ar gyfer pob cae. Gallai’r canlynol fod yn ganllaw sefydlu:

 • Amodau drilio da ar y dyddiad drilio delfrydol – 85%.
 • Amodau cymedrol - 70%.
 • Amodau gwael – 55%.
 • seedlings in soil

  Dyfnder Hau

  Mae gan yr hedyn grawnfwyd cymharol fawr stôr dda o garbohydradau sy’n ei alluogi i egino’n gymharol ddwfn. Ni fydd gan rawnfwydydd sydd wedi eu hau’n ddwfn lawer o egni cynnar a byddant yn gylchog. Gall hadau sydd wedi eu hau’n fas ddioddef o system wreiddiau annigonol a fydd yn agored i effeithiau niweidiol rhew.

  stock photo of seeds

  Trin Hadau

  Mae’r mwyafrif o hadau grawnfwyd a brynir wedi eu trin gan y cyflenwyr er mwyn amddiffyn yn erbyn plâu ac afiechydon sefydlu.

 • Yn ogystal, gellir rhoi ffwngleiddiadau ar yr hadau. Gall hyn fod yn arbennig o fanteisiol er mwyn amddiffyn grawnfwydydd y gwanwyn yn erbyn haint a ddaw gyda llwydni cynnar.
 • cereal seeds in hand

  Grawnfwyd y gaeaf

  Dyddiad hau

 • Os caiff grawnfwydydd y gaeaf eu hau o gwmpas diwedd Medi, bydd eu cynnyrch, eu cyfradd egino a’u gallu i ddatblygu cadeiriau yn fwy. Anfantais hau’n gynnar yw bod y risg o gael heintiau a phla yn uwch, yn enwedig pryfed gleision yn cario firws cawod felen barlys (BYDV). Mae’n rhaid i fathau’r gaeaf, yn enwedig gwenith, brofi cyfnod o oerfel er mwyn iddynt flodeuo a chynhyrchu grawn.
 • Poblogaeth grawnfwyd y gaeaf

  Poblogaeth

  Bydd grawnfwydydd y gaeaf yn datblygu digon o gadeiriau er mwyn cynhyrchu digon o ddwysedd cnwd o boblogaeth blanhigion o 100 planhigyn/m², ond caiff poblogaethau uwch o 250 -30 planhigyn/m² eu hargymell er mwyn:​

 • Sicrhau cynnyrch digonol ar ôl unrhyw golledion.
 • Sicrhau cnwd mwy unffurf.
 • Atal chwyn cynnar.
 • Mae poblogaethau sy’n uwch na 350 planhigyn/m² yn wastraff a gall hyn arwain at orweddiant.

  close up of tractor equipment

  Cyfradd Hau

  Mae’r theori sylfaenol y tu ôl i’r gyfradd hau ar gyfer grawnfwydydd y gwanwyn hefyd yn berthnasol i rawnfwydydd y gaeaf, ond mae’r cyfraddau’n amrywio.

 • Un ffactor sy’n cael mwy o effaith ar rawnfwydydd y gaeaf yw tymheredd y pridd. Mae’n dirywio’n gyflym ar ôl canol Hydref, felly cynghorir amaethwyr i godi’r gyfradd hau yn sylweddol ar gyfer hau ym mis Tachwedd.
 • close up of wheat

  Dyfnder Hau

  Nid oes yn rhaid i’r dyfnder hau amrywio’n sylweddol rhwng grawnfwydydd y gwanwyn a’r gaeaf, ond golyga’r pridd oerach yn yr hydref, ynghyd â’r risg o ddifrod o ganlyniad i rew a’r ffaith bod gan rawnfwydydd y gaeaf fwy o amser i ymsefydlu, bod hau ychydig yn ddyfnach yn fwy manteisiol i rawnfwydydd y gaeaf.

  close up of grass
  Grawnfwydydd Dyddiad hau Cyfradd hau (kg/Ha) Dyfnder hau (cm) Lled y rhes (cm) Poblogaeth (planhigyn/m2)
  Gwenith y gwanwyn Diwedd Chwef - dechrau Mawrth
  Ganol Mawrth >
  190 - 220

  220 - 230
  2 - 2.5 10 - 17 400 - 500
  Barlys y gwanwyn Chwef - Mawrth
  Ebrill
  125 - 150
  160 - 170
  2 - 2.5 10 - 17 350 - 400
  Gwenith y gaeaf Diwedd Medi - ganol Hydref
  Tach - Rhag
  140 - 160

  180 - 220
  2.5 - 3 10 -17 250 - 300
  Barlys y gaeaf Ganol Medi - dechrau Hydref
  Ganol Hydref - diwedd Hydref
  140 - 150

  150 - 190
  2.5 - 3 10 - 17 250 - 300

  India-Corn Porthi

  Dyddiad hau

  Gellir hau india-corn mewn unrhyw fath o bridd, ar yr amod bod pridd mân, da yn cael ei gynhyrchu ar ddiwedd Ebrill, ddechrau Mai.

  Nid yw pridd trwm yn addas gan ei fod yn araf yn cynhesu ac nid yw pridd ysgafn, bas yn addas ychwaith gan ei fod yn dueddol o sychu yn yr haf.

  tractor with sowing equipment

  Tymheredd y pridd ar gyfer plannu India-Corn porthi

  Mae tymheredd y pridd yn factor pwysig wrth benderfynu ar y dyddiad hau. Cynghorir amaethwyr i beidio â hau hyd nes y bydd tymheredd y pridd wedi cyrraedd 10ºC neu uwch.

 • Mae hyn yn digwydd ar ddiwedd Ebrill yn ne’r Deyrnas Unedig ond tua’r gogledd, fe ddigwydd ar ddechrau i ganol Mai. Mae hau yn hwyr yn arwain at gobynnau sydd heb lenwi’n iawn y mae’n rhaid eu cynaeafu’n hwyr pan fydd yr amodau’n wael a’r silwair o ansawdd isel.
 • Tyfu India-Corn porthi o dan blastig

  maize under plastic sheet

  Cyfradd hau a phoblogaeth

  Er mwyn cael poblogaeth blanhigion darged o 11 planhigyn/m² defnyddir cyfradd hau o 12 hedyn/m².

 • Mae cyfraddau hau uwch yn cynyddu’r cynnyrch, ond mae’n gostwng safon y silwair.
 • Dyfnder Hau

  Mae’n rhaid defnyddio hadwr trachywir er mwyn plannu’r hadau mewn dyfnder o 5cm mewn rhesi sydd fel arfer 75cm ar wahân.

  precision seeder in field

  Trin Hadau

  Fel arfer, mae hadau a brynir wedi eu trin â ffwngleiddiad, pryfleiddiad a gellir ategu atalrym adar oherwydd y gall ydfrain ddifrodi cae yn ystod eginiad.

  bag of seed dressing

  Tatws

  Dyddiad hau

  Mae’r dyddiad hau yn dibynnu ar nifer o ffactorau, megis:

 • Rhanbarth, o ganlyniad i amrywiaeth mewn hinsawdd.
 • Math o bridd - mae’n anodd cynhyrchu gwely hadau cynnar ar bridd trwm.
 • Math o gnwd, h.y. tatws cynnar, tatws cynnar ail gnwd neu datws prif gnwd.
 • sprouting potatoes in field

  Amseriad Plannu

  Mae tatws yn sensitif i rew felly ni ddylid eu plannu tan ar ôl rhew olaf y gaeaf.

 • Gellir hau cnydau cynnar yn y rhanbarthau nad ydynt yn cael rhew, megis Jersey, cyn gynted ag y bydd amodau’r pridd yn caniatáu hynny - gallai hyn fod ym mis Ionawr.
 • Mae rhanbarthau megis Cernyw, Sir Benfro a Chaint yn hau tatws cynnar ym mis Chwefror.
 • Yn dilyn hyn, caiff tatws cynnar ail gnwd eu plannu ym mis Mawrth a gellir hau’r prif gnwd yn y mwyafrif o’r rhanbarthau ar ddiwedd Mawrth/ddechrau Ebrill.
 • Maint yr hadau

  Po fwyaf yw’r tatws had, y mwyaf tebygol ydynt o gynhyrchu blagur, ond gall nifer o gyffion o un gloronen gael effaith negatif oherwydd cystadleuaeth.

 • O ganlyniad i hyn, mae’n well gan dyfwyr gloron sydd â hadau llai - 3-6cm o led. Gellir eu graddoli drwy eu gwthio drwy ridyll 6cm dros ridyll 3cm.
 • potatoes beginning to sprout

  Trin Hadau

  Gellir storio tatws had mewn awyrgylch sy’n caniatáu iddynt egino, h.y. dechrau tyfu.

 • Gellir gwneud hyn drwy osod cloron yn unionsyth mewn blychau. Mae’n rhaid iddynt fod mewn man cynnes ac mae’n rhaid iddynt dderbyn golau am 8-12 awr y dydd.
 • Mae modd cynhyrchu cynhesrwydd yn artiffisial mewn tai gwydr neu ysguboriau cynnes. Mae hefyd modd defnyddio golau atodol.
 • box filled with sprouted potatoes

  Egino

  Mae mathau gwahanol yn egino ar dymereddau gwahanol. Mae’n rhaid i bob math gael ei dyfu ar dymheredd o 4ºC neu uwch a bydd pob math yn tyfu’n gyflym neu’n ormodol ar dymheredd o 10ºC. Yn ddelfrydol, dylai’r eginyn fod yn 1.9-2.5cm o hyd pan fydd yn cael ei blannu. Mae manteision egino fel a ganlyn:

 • Yn brigo’n gyflym ar ôl plannu (hanfodol ar gyfer mynd ati’n gynnar i gynaeafu tatws cynnar).
 • Yn cyflymu datblygiad yn y cae o 10-14 diwrnod.
 • Yn datblygu canopi o ddail yn gynnar.
 • Call cynnyrch y prif gnwd gynyddu 3-5 tunnell/hectar.
 • Plannu

  Dylid cymryd gofal wrth blannu cloron sydd wedi egino gan ei bod yn hawdd iawn difrodi’r egin. Dyma pam y bydd hadau’n parhau i gael eu hau â llaw mewn ardaloedd cynnar iawn megis Jersey.

  Cyfradd Hau

  Mae pwysau’r tatws had sydd i’w plannu i bob hectar yn dibynnu ar sawl ffactor:

 • Pwysedd cyfartalog y gloronen had.
 • Nifer y cloron i’w plannu i bob hectar.
 • Y math o datws.
 • Marchnad darged.
 • Cyfradd Hau ar Gyfer Amrywiaethau Gwahanol

  Ar gyfer mathau sy’n cynhyrchu cloron mawrion, e.e. ‘Desiree’, y gyfradd hau gyffredin yw 2.5-4.5 tunnell/hectar.

 • Ar gyfer cloron bychain megis ‘King Edward’, mae’r gyfradd hau yn is – rhwng 1.8 a 2.4 tunnell/hectar.
 • potatoes being sorted